Madondo

Inyathi emathenze

Inyath’ematheze ingena emculweni uzakhele igama kubantu abaningi bechazwa yiphimbo lakhe nangendlela nje aybhala ngakhona ingoma .zinomyalezo ingoma zakhe okubalwa kuzo “lihlabe laphukela sbari , Amavukane,Amathunzi nezinye eziningi.

Maskandi festival - Mabhida, 2020

Biography

uMadondo uThemba Buthelezi ozalwe zingu 16-04-1991 ezalelwa esbhedlela sas’Eshowe .ukhulele khona eshowe kwaHlokohloko ngaphansi kwenkosi uMpungose , uMadondo yigama lakhe aliqanjwa umkhulu wakhe “uLumbuleka uxamu akavinjelwa esbayeni sakhe ” .ukhuliswe ugogo nomkhulu wakhe okuwu Mnz uButhelezi nomaShelembe ,uMadondo yena uzalwa uMnz Melusi Buthelezi no Thandi Mazibuko .Ngokwemfundo uThemba Buthelezi ufunde kwaMpofu primary school, Zibambele primary school waqeda eseqedela eGcwalulwazi high school.

Uthando lomculo kamaskandi ubevele enalo ngoba ngalesoskhathi bebekhona abaculi abebenza kahle futh bevelele umhlaba wonke, okungabalwa kubo Mfiliseni Magubane ,Shwi noMtekhala , Mgqumeni ,Mtshengiseni , Bhekumuzi Luthuli , Sandile Mbongwa etc.

Mr Buthelezi

Madondo's Producer

Inyathi emathenze

Imicimbi

13.08.2022

Eshowe, King Dinuzulu Stadium

5.10.2021

Eshowe, Town Hall

2.10.2021

EThekwini, Playhouse Theatre

2.11.2019

Ngizwe Mchunu 1st annual maskandi festival

Latest Albums

R79.99

- Amathunzi

R79.99

- Lihla laphukela sbari

Contact for Booking

Ungasithumelela umyalezo wakho uma ufisa ukuqasha uMadondo. Siyamukela neminye imiyalezo ongathanda ukusithumelela yona.