Biography

Inyath'ematheze ingena emculweni uzakhele igama kubantu abaningi bechazwa yiphimbo lakhe nangendlela nje aybhala ngakhona ingoma .zinomyalezo ingoma zakhe okubalwa kuzo "lihlabe laphukela sbari , Amavukane,Amathunzi nezinye eziningi .

Themba "UMadondo" Buthelezi

uMadondo uThemba Buthelezi ozalwe zingu 16-04-1991 ezalelwa esbhedlela sas’Eshowe .ukhulele khona eshowe kwaHlokohloko ngaphansi kwenkosi uMpungose , uMadondo yigama lakhe aliqanjwa umkhulu wakhe “uLumbuleka uxamu akavinjelwa esbayeni sakhe ” .ukhuliswe ugogo nomkhulu wakhe okuwu Mnz uButhele nomaShelembe ,uMadondo yena uzalwa uMnz Melusi Buthelezi no Thandi Mazibuko .Ngokwemfundo uThemba Buthelezi ufunde kwaMpofu primary school, Zibambele primary school waqeda eseqedela eGcwalulwazi high school.
Uthando lomculo kamaskandi ubevele enalo ngoba ngalesoskhathi bebekhona abaculi abebenza kahle futh bevelele umhlaba wonke, okungabalwa kubo Mfiliseni Magubane ,Shwi noMtekhala , Mgqumeni ,Mtshengiseni , Bhekumuzi Luthuli , Sandile Mbongwa etc.

Izibongo zika Madondo inyathi emathenze

Yasho yasholo phezulu inkunzi evele ngelunda emahlathin amnyama ‘bath ikwaHlokohloko isgodi ,ziyakhonya nkalo zonke made amalunda ayalingana keph ihlab iyedlula inyath ematheze etheze la kungathezi khona muntu ,utshelwa impisi emnyama njalo wethu emangaz abaningi ,ngoba ithe mayshintsha mabala kwahlehl izingwe neyngonyana.

Empilweni kunesikhathi sokukhumbula ithuba owalinikwa wena wadlala ngalo

Madondo